Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Berkeley.nl en de klant.
1.2
Berkeley.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3
Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.


2 Prijzen en Aanbiedingen

2.1
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2
Berkeley.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3
Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
2.4
Afgeprijsde artikelen worden niet geruild


3 Betaling

3.1
Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website
* iDeal: als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (Postbank), kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.
3.2
Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3
Wanneer de bestelling niet binnen 4 dagen is voldaan, zal deze worden geannuleerd.
3.4
De verwerking van de betalingen zal verlopen via de ABN AMRO Internetkassa en of de rekening van Berkeley.nl.


4 Verzendkosten

4.1
De verzendkosten bedragen €4,95 euro per bestelling, tot 10 kilogram. Voor zendingen buiten Nederland dient contact te worden opgenomen met Berkeley.nl
4.2
Bij retourneren van een product wordt een bedrag van € 4,95 ingehouden op het terug te betalen bedrag, als vergoeding voor het retourneren. Het retour verzoek kan enkel en alleen in behandeling worden genomen indien er een kopie van de factuur meegestuurd wordt met daarop duidelijk de reden van retour. Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het aankoopbedrag van het artikel, min € 4,95 voor de vergoeding, terug geboekt op de rekening waarvandaan Berkeley.nl de betaling eerder heeft mogen ontvangen.
4.3
Bij een ruiling van een nieuw en niet afgeprijsd artikel zal Berkeley.nl eenmalig de extra verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.


5 Levering

5.1
Berkeley.nl besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan UPS ( of vergelijkbaar ). Bestellingen worden via UPS verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2
Berkeley.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.
5.3
Berkeley.nl zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet op voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. Berkeley.nl heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4
Berkeley.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres of een fout veroorzaakt door het verzendbedrijf.


6 Ruilen en Retourneren

6.1
Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
6.2
Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is het definitief.

b) U dient ons direct op de hoogte te stellen van deze retour d.m.v. een email via onze site. Zonder aanmelding nemen wij geen retourgoederen aan.

b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en merklabel en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
c) Bij ruiling van een niet afgeprijsd artikel neemt Berkeley eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.
d) Bij retourneren (ontbinding aankoop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (minus verzendkosten)zo spoedig mogelijk aan u overgemaakt worden.
g) Retourzendingen dienen te alle tijden verzonden te worden naar:
Berkeley
Visstraat 20
5211 DN Den Bosch


7 Voorraad

Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren. Berkeley zal in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.


8 Garantie en Aansprakelijkheid

8.1
Berkeley.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2
De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
8.3
Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Berkeley.nl een factuur.
8.4
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Berkeley.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Berkeley.nl vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Berkeley.nl te retourneren en het eigendom daarover aan Berkeley.nl te verschaffen.
8.5
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Berkeley.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8.6
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Berkeley.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8.7
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
8.8
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Berkeley.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
8.9
Onverminderd het bovenstaande is Berkeley.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
8.10
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Berkeley.nl of zijn ondergeschikten.


9 Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Berkeley.nl. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.


10 Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.


Vragen, klachten en opmerkingen
U kunt contact opnemen met onze klantenservice:


Berkeley
Visstraat 20
5211 DN Den Bosch

Telnr: 073-6901734 (tijdens kantooruren ma-vrij van 10.00-17.00)

E-mail: info@berkeley.nl


Artu Napoli | Closed | Colmar Originals | Drykorn | Jacob Cöhen | Joop | | Lardini | Mason's | Moose Knuckles | Nobis |
Philippe Model |
Scaglione | Sun68 | Vintage 55

copyright 2019 Berkeley | Algemene voorwaarden